LETECKÝ VÝCVIK

Prvým krokom do sveta leteckej dopravy je získanie preukazu spôsobilosti PPL(A)súkromný pilot jednomotorových lietadiel. Licencia Privat pilot licence PPL(A) kvalifikačná kategória SEP (land) je základným kameňom na ceste ku kariére profesionálneho pilota. Oprávnenia držiteľa preukazu spôsobilosti súkromný pilot sú taktiež definované nariadením Európskej komisie 1178/2011 ustanovením FCL.205.A.

1.Bezmotorový vycvik

Záujemca, ktorý chce získať preukaz spôsobilosti pilota vetroňov PPL(A)-GLD, musí splniť požiadavky určené pre získanie takejto kvalifikácie. Hlavné požiadavky sú kladené na vek, schopnosti, technickú zručnosť a zdravotnú spôsobilosť.

Podmienky pre výcvik na vetroňoch

 • Každý záujemca o výcvik na vetroňoch musí byť riadny člen Aeroklubu
 • Dobrý zdravotný stav s príslušnou zdravotnou kvalifikáciou triedy II – (Medical certificate II class), Medical tlačivá
 • Vek minimálne 15 rokov
 • Úspešné absolvovanie teoretického výcviku s preskúšaním
 • Zloženie hotovosti na účet Aeroklubu pre zahájenie výcviku
 • Rešpektovanie stanov a pravidiel činnosti členov v Aeroklube

Výcvikové lietadlo
Výcvik sa vykonáva na vetroňoch typu L-23 Super Blaník.

Výcvik pozostáva z dvoch častí a to z teoretickej a praktickej časti.

Teoretický výcvik

Teoretická príprava sa vykonáva formou prednášok v učebni Aeroklubu a samoštúdiom podľa doporučenej literatúry. Po ukončení teoretickej prípravy formou písomného testu a absolvovaní skúšky z Letovej príručky vetroňa L-13 Blaník a na základe výsledkov zo skúšok vystaví uchádzačovi vedúci letovej prevádzky v Aeroklube preukaz žiaka vetroňov. Po obdŕžaní žiackeho preukazu je žiak zaradený do praktického výcviku. V priebehu teoretického výcviku je žiak povinný si podať prihlášku a získať obmedzené osvedčenie rádio telefonistu leteckej pohyblivej služby II. stupňa pre obsluhu palubných rádiostaníc. Príprava na skúšku sa vykonáva formou prednášok v učebni Aeroklubu a samoštúdiom podľa okruhu otázok a doporučenej literatúry.

Teoretický výcvik v rozsahu 40 vyučovacích hodín pozostáva zo základov:

 • Letecké predpisy
 • Pravidlá lietania
 • Všeobecné znalosti vetroňov
 • Plánovanie a vykonanie letu
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 • Meteorológia
 • Navigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu – Aerodynamika vetroňov
 • Komunikácia

Praktický výcvik

Praktický výcvik sa začína pod vedením skúseného letového inštruktora miestneho Aeroklubu v súlade smernice P-1 pre lietanie v Aerokluboch a podľa schválenej aerovlekovej letovej osnovy AK-PL. Tento druh výcviku je obmedzený poveternostnými podmienkami a samotný praktický výcvik prebieha spravidla počas víkendov, no hlavne počas letných prázdnin formou sústredenia. Po zvládnutí stanovených počtov letov, čo predstavuje približne 10 letových hodín a 50 štartov na vetroni a po získaní dostatočných skúseností pre lietanie na vetroni, je žiak preskúšaný inšpektorom Aeroklubu k samostatnému letu na vetroni. Po absolvovaní samostatného letu žiak dokončí letovú osnovu a po ukončení celej letovej osnovy sa žiak prihlási formou prihlášky k teoretickej pilotnej skúške. Preskúšanie z teoretickej časti absolvuje žiak na vopred určenom letisku pred komisiou určenou LUSR. Po úspešnom absolvovaní teoretickej skúšky si žiak podá žiadosť k praktickej časti skúšky. Examinátor Leteckého úradu vystaví požadované protokoly pre vydanie pilotnej licencie pilot vetroňov – GPL (Glider Pilot Licence). Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej skúšky žiak požiada LUSR o vydanie preukazu spôsobilosti pilot vetroňov PPL(A)-GLD.

Cena od 900 eur

2.Motorový výcvik

Záujemca, ktorý chce získať preukaz spôsobilosti pilota letúnov PPL(A) – SEPL, musí splniť požiadavky určené pre získanie takejto kvalifikácie. Hlavné požiadavky sú kladené na vek, schopnosti, technickú zručnosť a zdravotnú spôsobilosť. V našom Aeroklube môžete absolvovať aj výcvik pre získanie licencie súkromného pilota lietadiel. O Vašu bezpečnosť či spoľahlivosť výcviku sa postarajú skúsení leteckí inštruktori z Leteckej školy SNA Košice. Prvú časť výcviku lietame na letisku v Kamenici nad Cirochou a ostatnú časť výcviku na letisku Košice. Tam sa o Vás taktiež postarajú skúsení motoroví inštruktori.

Podmienky pre získanie licencie súkromný pilot letúnov PPL (A) – SEPL
Kvalifikácia pre lety na jednomotorových lietadlách.

 • Dobrý zdravotný stav s príslušnou zdravotnou kvalifikáciou triedy II – (Medical certificate II class), Medical tlačivá
 • Vek minimálne 17 rokov
 • Úspešné absolvovanie teoretického výcviku s preskúšaním
 • Zloženie hotovosti na účet Aeroklubu pre zahájenie výcviku
 • Rešpektovanie stanov a pravidiel činnosti členov a lietania v Aeroklube a Leteckém školy
 • Výcvik pozostáva z dvoch častí a to z teoretickej a praktickej časti.

Teoretický výcvik

Teoretická príprava sa vykonáva formou prednášok v učebni Leteckej školy SNA Košice a samoštúdiom. Po ukončení teoretickej prípravy uchádzač vykoná preskúšanie, na základe ktorého ho vedúci letovej prevádzky v Leteckej škole zaradí do výcviku. V priebehu teoretického výcviku je žiak povinný získať oprávnenie pre obsluhu palubných rádiostaníc.

Teoretický výcvik v rozsahu 80 vyučovacích hodín pozostáva zo základov:

 • Letecké právo
 • Pravidlá lietania
 • Všeobecné znalosti lietadiel (drak, pohonné jednotky, systémy, prístroje, letová spôsobilosť atď)
 • Plánovanie a vykonanie letu
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia (fyziológia, psychológia)
 • Meteorológia
 • Navigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu – Aerodynamika
 • Komunikácia
 • Všeobecná bezpečnosť letu

Praktický výcvik

Praktický výcvik sa začína pod vedením skúseného letového inštruktora miestneho Aeroklubu v súlade smernice P-1 pre lietanie v Aerokluboch a podľa schválenej letovej osnovy podľa AK-MOT. V spolupráci s Leteckou školou SNA Košice vykoná praktický výcvik minimálne v rozsahu 45 letových hodín. Po zvládnutí stanovených počtov letov na motorovom letúni a po získaní dostatočných skúseností pre lietanie s letúnom, je žiak preskúšaný inšpektorom LŠ k samostatnému letu na motorovom letúni. Po absolvovaní samostatného letu žiak dokončí letovú osnovu podľa predpísaných úloh a uchádzač sa prihlási k pilotným skúškam (teória + praktické preskúšanie). Preskúšanie z teoretickej časti absolvuje žiak na LUSR formou počítačového testu. Po jej úspešnom absolvovaní preskúša žiaka examinátor, určený LUSR z praktickej časti skúšky. Examinátor Leteckého úradu vystaví požadované protokoly pre vydanie pilotnej licencie Súkromný pilot letúnov PPL(A). Po úspešnom zvládnutí skúšok žiak požiada LUSR o vydanie preukazu spôsobilosti.

Výcvikové príručky: